Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14. dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením a to písomnou formou v listinnej podobe na adresu BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno, alebo elektronicky na naš e-mail, pričom na tento účel môžete použiť - vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy (prístupný na našej internetovej stránke) alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky http://eshop.lacnostav.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Odporúčame tovar zaslať ako balík poistenou zásielkou. Tovar nám, prosím, nezasielajte dobierkou. K tovaru do balíka priložte doklad o kúpe - kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v našej prevádzke BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník, teda Vy. Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, v originálnom obale, inak zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite v obale, v ktorom nehrozí jeho poškodenie, vzhľadom k jeho povahe a vlastnostiam. Tovar bez priloženého dokladu o kúpe nemôžeme prijať.

Kúpna cena Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy resp. keď nám bude doručený tovar zaslaný späť na základe odstúpenia od zmluvy. Úhrada za vrátený tovar bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak si želáte najrýchlejší spôsob vrátenia peňažných prostriedkov, zašlite nám prosím číslo účtu vo Vašom peňažnom ústave, kam Vám peňažné prostriedky poukážeme.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ak odstúpite od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znášate Vy v zmysle §3 ods. 1, písm. i) zákona 102/2014 Z.z. ako aj § 10 ods. 3.