Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu (internetového obchodu) lacnostav.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej „zákazník“ alebo „kupujúci“ alebo spotrebiteľ) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke lacnostav.sk a príslušnými platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom stránky lacnostav.sk je firma BAU PARTNER s.r.o., prevádzka
Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno,  IČO: 17641110, IČDPH: SK2020398446 (ďalej predávajúci).

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľmi kupujúcich za maloobchodné ceny upravuje Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľov. Kupujúci, ktorý do objednávky uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ - podnikateľský subjekt - firma, nie ako spotrebiteľ. Vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľmi (podľa predchádzajúcej vety) upravuje Obchodný zákonník.

I. Spôsob objednávania – nákup tovaru

 • Nákup tovaru môžu zrealizovať fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

  Nakúpiť a objednať tovar je možné:

  • osobne v prevádzke predávajúceho,
  • on-line priamo na našich stránkach http://eshop.lacnostav.sk prostredníctvom nákupného košíka e-shopu 24 hodín denne,
  • e-mailom na adrese: info@bau-partner.sk,
  • telefonicky na tel.: +421 905 721 721,
  • písomne na adrese: BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno.
 • Vytvorenie, resp. zaslanie objednávky je podmienené registráciou na lacnostav.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľský subjekt, nie ako spotrebiteľ!). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.
 • Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť na zasielanie informácií o zvýhodnených ponukách - zľavách, akciách, novinkách a podobne. Súčasne podľa § 62 ods. 3 o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb predávajúceho a kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty predávajúci získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.
 • Po registrácii bude mať kupujúci vlastné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na lacnostav.sk. Toto konto môže zákazník kedykoľvek upravovať, sledovať históriu svojich objednávok. Na základe požiadavky zákazníka môže byť toto konto z databázy vymazané. (pozri Ochrana osobných údajov). Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
 • Všetky objednávky sú považované za záväzné.
 • Odoslaním objednávky resp. nákupom tovaru a/alebo  jeho zaplatením kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Rovnako odoslaním objednávky potvrdzuje, že tovar, ktorý si objednal na stránke lacnostav.sk, je dostatočne popísaný, že z popisu možno určiť akosť, druh, vyhotovenie a všetky vlastnosti tovaru potrebné k tomu, aby mohol uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. aby mohol tovar objednať a zaplatiť zaň.
 • Pri objednávaní tovaru cez e-shop na stránke lacnostav.sk si je kupujúci vedomý, že za objednaný tovar je povinný zaplatiť kúpnu cenu a tiež dodatočnú cenu za expedičné náklady, ktorá je aktuálne zverejnená na stránke lacnostav.sk a je daná podľa toho, či je zákazníkom spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt. Aktuálna cena prepravných nákladov pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú za maloobchodné ceny a nakupujú ako súkromné osoby je uvedená v časti Doručenie tovaru a ceny za prepravu ako aj pred odoslaním objednávky. Cena prepravných nákladov pre podnikateľské subjekty, ktoré nakupujú s udaním svojho IČO a/alebo DIČ,  IČ DPH, sa vypočítava podľa aktuálnych cien prepravcov na základe hmotnosti a spôsobu doručenia a spôsobu úhrady za zásielku.
 • Po odoslaní objednávky e-mailom alebo prostredníctvom nákupného košíka bude objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim rovnako aj nákupom a zaplatením za tovar a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka.
 • Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.
 • Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie tovaru špecifikovaného v objednávke za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke lacnostav.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.
 • E-shop lacnostav.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.
 • Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru pod podmienkou zaplatenia celkovej kúpnej ceny.
 • Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke lacnostav.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. 

II. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Zákazníkom sa predávajúci zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré sú platné v deň objednania tovaru.
 • Predávajúci je povinný pri kúpe tovaru vystaviť doklad o kúpe a odovzdať kupujúcemu, resp. priložiť k zásielke, ktorou je objednaný tovar doručovaný na adresu určenia.
 • Predávajúci je povinný kupujúcemu (spotrebiteľovi - teda koncovému užívateľovi a toto ustanovenie neplatí pre podnikateľské subjekty, ktoré nakupujú tovar s uvedením svoje IČO a DIČ, príp. IČ DPH) kúpený tovar vymeniť za iný alebo vrátiť peniaze bez zbytočného odkladu a to za podmienok uvedených v týchto VOP nižšie, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke lacnostav.sk a príslušnými platnými právnymi predpismi.
 • Predávajúci chráni osobné údaje kupujúcich.

III. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“, ktorý tvorí súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok a je uverejnený na stránke lacnostav.sk.
 • Odoslaním, resp. kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ v  e-shope - internetovom obchode - stránky lacnostav.sk, si kupujúci objednal tovar, ktorý predávajúci riadne popísal - jeho vlastnosti, farbu, veľkosti atď. Týmto úkonom kupujúci súhlasí s tým, že za objednaný tovar je potrebné aj zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená pri každom druhu tovaru v mene EUR aj vrátane DPH. K tejto cene ešte ku každej objednávke predávajúci účtuje aj expedičné náklady, ktoré sú aktuálne uverejnené na stránke lacnostav.sk.
 • Kupujúci, teda spotrebiteľ nakupujúci za maloobchodné ceny a nie ako podnikateľský subjekt s udaním svojho IČO, DIČ či IČ DPH, má právo tovar vrátiť a požiadať o výmenu za iný typ, veľkosť alebo farbu alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ nakupujúci za maloobchodné ceny znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, rovnako aj pri výmene za iný tovar. Pri výmene tovaru predávajúci účtuje náklady na prepravu kupujúcemu podľa aktuálnych cien za prepravu, uvedených na stránke lacnostav.sk.
 • Tovar, ktorý kupujúci zasiela predávajúcemu ako reklamáciu, výmenu alebo tovar chce vrátiť, nemožno zasielať na dobierku.
 • Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalu. Ak je obal na zásielke porušený, je povinný túto skutočnosť ohlásiť ihneď pri preberaní zásielky pošte alebo prepravnej spoločnosti a žiadať o spísanie škodového protokolu. Neskoršie reklamácie tohto charakteru predávajúci nemôže akceptovať s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu vo výške a v zmysle obchodných a platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

IV. Dodacie podmienky

 • Miestom dodania tovaru je adresa udaná kupujúcim, resp. prevádzka predávajúceho pri nákupe osobne za hotovosť.
 • Tovar, ktorý je dostupný na sklade, expedujeme na základe objednávky v nasledujúci pracovný deň, najneskôr však tretí pracovný deň po obdržaní objednávky.
 • Pokiaľ časť objednaného tovaru nemáme práve na sklade, alebo tovar na sklade nemáme v dostatočnom množstve, farbe, veľkosti atď., zákazníka v čo najkratšom čase, spravidla najneskôr ďalší pracovný deň, informujeme e-mailom alebo telefonicky o termíne doplnenia skladových zásob.
 • V prípade objednávky zo zahraničia môže vzhľadom na nutnosť určenia nákladov na prepravu či colného vybavenia zásielok dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty.
 • Každá zásielka je poistená proti strate a poškodeniu počas prepravy. Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravná spoločnosť, preto pri preberaní zásielky skontrolujte neporušenosť obalov a prípadné poškodenie ohláste ihneď prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky písomne, resp. pri preberaní zásielky dopíšte k Vášmu podpisu skutočnosť, že obal bol porušený a žiadajte o vystavenie škodového protokolu. Ku každej zásielke predávajúci účtuje aj prepravné náklady, tzv. expedičné náklady, ktorých výška je aktuálne uvedená na stránke lacnostav.sk.
 • Za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou nemôžeme zodpovedať.

V. Platobné podmienky

 • Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.
 • Garantujeme Vám tú cenu tovaru, ktorá je platná v čase zaslania Vašej objednávky.
 • Vyhradzujeme si právo tlačových chýb.
 • Dokladom o predaji je faktúra – daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke alebo pri platbe v hotovosti doklad o nákupe z ERP,  ktoré zároveň slúžia ako dodací a záručný list, resp. doklad o nákupe. K cene tovaru, ktorý sa zasiela kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, sa pripočítavajú náklady na expedíciu.
 • Expedičné náklady účtuje predávajúci ku každej objednávke bez ohľadu na množstvo a druh objednaného tovaru, okrem marketingových akcií, ktoré predávajúci vyhlási. Výška týchto poplatkov sa líši v závislosti od spôsobu prepravy a tieto náklady sú uvedené aktuálne na stránke lacnostav.sk pre spotrebiteľov. Pre podnikateľské subjekty platí, že expedičné náklady predávajúci účtuje podľa hmotnosti, ceny a spôsobu prepravy pre každú zásielku individuálne.

Formy úhrady

Platba v hotovosti

Pri nákupe tovaru v prevádzke predávajúceho za hotovosť, predávajúci vystaví kupujúcemu doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar z ERP, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Platba po dodaní tovaru

V prípadoch, kedy je tovar dodaný skôr ako bol uhradený, je v deň odoslania tovaru vystavený daňový doklad a zaslaný spolu s tovarom na adresu udanú kupujúcim. Tento spôsob úhrady sa využíva iba pri vopred dohodnutých formách a hlavne pri podnikateľských subjektoch. Platbu po dodaní tovaru je kompetentný schváliť výlučne predávajúci individuálne. Nemožno si tento spôsob platby nárokovať bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

VI. Nedoručené zásielky

Ak sa zásielka predávajúcemu vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ...) zákazníka predávajúci vyrozumie telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako má postupovať ďalej. Ak zákazník požiada o opätovné zaslanie, k celkovej cene predávajúci doúčtuje dodatočné prepravné náklady kupujúcemu za prvé zaslanie, za vrátenie zásielky predávajúcemu a za opätovné odoslanie zásielky kupujúcemu podľa aktuálnych cien za prepravu podľa cenníka prepravcov.

VII. Reklamácie

O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:
 • na telefónnych číslach: +421 905 637 683, +421 905 721 721
 • na e-mailovej adrese: info@bau-partner.sk
 • na poštovej adrese: BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno
 • Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi platnými v SR.
 • Reklamačný poriadok (pre spotrebiteľov a pre podnikateľské subjekty platia osobitné Reklamačné poriadky) je nedeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných a obchodných podmienok. Reklamačné poriadky sú uverejnené na stránke lacnostav.sk.

VIII. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

(platí pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom e-shopu na stránke lacnostav.sk a ktorí sú považovaní za spotrebiteľa - neplatí pre kupujúcich - podnikateľov, ktorí uvedú svoje IČO a iné identifikačné údaje pre firmy)

Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14. dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením a to písomnou formou v listinnej podobe na adresu BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno,, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči - e-mail - na našu e-mailovú adresu: info@bau-partner.sk, pričom na tento účel môžete použiť - vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy (prístupný na našej internetovej stránke) alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky lacnostav.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar späť na adresu BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul. Priateľstva, 954 01  Komárno. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar doručí späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.  Tovar nám, prosím, nezasielajte dobierkou. K tovaru do balíka priložte doklad o kúpe - kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám dodali s tovarom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v našej prevádzke BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul. Priateľstva, 954 01  Komárno. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník, teda Vy.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, v originálnom obale, inak zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite v obale, v ktorom nehrozí jeho poškodenie, vzhľadom k jeho povahe a vlastnostiam. Tovar bez priloženého dokladu o kúpe nemôžeme prijať.

Kúpna cena Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy resp. keď nám bude doručený tovar zaslaný späť na základe odstúpenia od zmluvy. Úhrada za vrátený tovar bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak si želáte najrýchlejší spôsob vrátenia peňažných prostriedkov, zašlite nám prosím číslo účtu vo Vašom peňažnom ústave, kam Vám peňažné prostriedky poukážeme. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ak odstúpite od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (kupujúci, zákazník, spotrebiteľ) v zmysle §3 ods. 1, písm. i) zákona 102/2014 Z.z. ako aj § 10 ods. 3. Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške cca 2,- až 4,- EUR, podľa váhy a poistenia zásielky.

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu lacnostav.sk je BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul. Priateľstva, 954 01  Komárno, IČO: 17641110, DIČ: 2020398446, IČDPH: SK2020398446 (prevádzkovateľ a predávajúci).

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov.

Zákazník - kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, adresu doručenia, IČO, DIČ, IČDPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník - kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho - prevádzkovateľa súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zákazník - kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci - prevádzkovateľ v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom - kupujúcim a prevádzkovateľom - predávajúcim. Zákazník - kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník - kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník - kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke lacnostav.sk Poskytnutie osobných údajov zákazníkom - kupujúcim je dobrovoľné.

Zákazník - kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu - prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov prepravným spoločnostiam za účelom správneho doručenia objednaného tovaru.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní nám poskytujete niektoré Vaše údaje:
 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (fakturačná adresa a/alebo adresa doručenia),
 • Vaša e-mailová adresa (na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami a pre prepravné spoločnosti),
 • ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a pre prepravné spoločnosti),
 • obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre účely vystavenia daňových dokladov).

Tieto údaje sa uchovávajú, aby ste pri každej návšteve internetového obchodu nemuseli znova vypisovať všetky potrebné údaje k objednaniu tovaru a sú tiež potrebné pre našu účtovnú a fakturačnú evidenciu. V prípade, že si Vašu registráciu želáte zrušiť, informujte nás prosím e-mailom, Vaše konto bude deaktivované. Kedykoľvek po prihlásení sa na našej stránke lacnostav.sk si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným osobám a organizáciám s výnimkou prepravných spoločností, Slovenskej pošty, aby mohla byť Vaša objednávka správne a načas vybavená a doručená. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Zákazník - kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy - zaslaním objednávky predávajúcemu - (zaslaním objednávky sa stáva registrovaným zákazníkom) - prevádzkovateľovi - predávajúcemu udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke pre interné, propagačné a marketingové účely prevádzkovateľovi internetového obchodu lacnostav.sk, alebo spracovateľom ním určeným v súlade s právnymi predpismi. Zákazník - kupujúci ďalej zaslaním objednávky udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou SMS.
Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov na účely tu uvedené (ako aj uvedené vo VOP uverejnených na stránke lacnostav.sk) spoločnosťou BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno, IČO: 17641110, DIČ: 2020398446, IČDPH: SK2020398446
  Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

  Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke lacnostav.sk.


O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:
 • na telefónnom čísle: +421 905 721 721
 • na e-mailovej adrese: info@bau-partner.sk
 • na poštovej adrese: BAU PARTNER s.r.o., prevádzka Bašta 3, Ul.Priateľstva, 954 01  Komárno.

X. Záverečné ustanovenie

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
c) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
d) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky resp. nákupom a zaplatením kúpnej ceny za tovar, kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.