Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu lacnostav.sk je BAU PARTNER s.r.o., prevádzka: Bašta 3, Ul.Priateľstva, 945 01 Komárno, IČO: 17641110, DIČ: 2020398446 , IČDPH: SK2020398446 (prevádzkovateľ a predávajúci).

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov.

Zákazník - kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, adresu doručenia, IČO, DIČ, IČDPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník - kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho - prevádzkovateľa súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zákazník - kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci - prevádzkovateľ v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom - kupujúcim a prevádzkovateľom - predávajúcim. Zákazník - kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník - kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník - kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke http://eshop.lacnostav.sk. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom - kupujúcim je dobrovoľné.

Zákazník - kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu - prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov prepravným spoločnostiam za účelom správneho doručenia objednaného tovaru.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní nám poskytujete niektoré Vaše údaje:
  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (fakturačná adresa a/alebo adresa doručenia),
  • Vaša e-mailová adresa (na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami),
  • ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami),
  • obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre účely vystavenia daňových dokladov).

Tieto údaje sa uchovávajú, aby ste pri každej návšteve internetového obchodu nemuseli znova vypisovať všetky potrebné údaje k objednaniu tovaru a sú tiež potrebné pre našu účtovnú a fakturačnú evidenciu. V prípade, že si Vašu registráciu želáte zrušiť, informujte nás prosím e-mailom a Vaše konto bude deaktivované. Kedykoľvek po prihlásení sa na našej stránke, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným osobám a organizáciám s výnimkou prepravných spoločností, Slovenskej pošty, aby mohla byť Vaša objednávka správne a načas vybavená. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Zákazník - kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy - zaslaním objednávky predávajúcemu - (zaslaním objednávky sa stáva registrovaným zákazníkom) - prevádzkovateľovi - predávajúcemu udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke pre interné, propagačné a marketingové účely prevádzkovateľovi internetového obchodu, alebo spracovateľom ním určeným v súlade s právnymi predpismi. Zákazník - kupujúci ďalej zaslaním objednávky udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou SMS.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov na účely tu uvedené (ako aj uvedené vo VOP) spoločnosťou BAU PARTNER s.r.o. Bašta 3, Ul.Priateľstva, 945 01  Komárno

  Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

  Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke.

O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:
  • na telefónnom čísle: +421 905 712 712
  • na e-mailovej adrese: info@bau-partner.sk
  • na poštovej adrese: BAU PARTNER s.r.o. Bašta 3, Ul.Priateľstva, 945 01  Komárno